Εγκύκλιος των αναπληρωτών - ωρομισθίων - Δικαιολογητικά

Πήγαινε κάτω

Εγκύκλιος των αναπληρωτών - ωρομισθίων - Δικαιολογητικά

Δημοσίευση  reporter Την / Το Τετ 14 Μάης 2008, 08:39

Ενώ, σύμφωνα με το χρονοδιάγγραμμα του ΥΠΕΠΘ αλλά και με διαβεβαιώσεις των αρμοδίων παραγόντων η Εγκύκλιος για τις αιτήσεις αναπληρωτών και ωρομισθίων αναμένονταν να δοθεί στη δημοσιότητα το Α΄ δεκαήμερο του Μαίου, σήμερα 14/5 ολοκληρώνεται η επεξεργασία της και πηγαίνει για υπογραφή στον Υπουργό. Η διαβεβαίωση από το ΥΠΕΠΘ ήταν ότι από την ώρα που θα δοθεί στη δημοσιότητα οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τουλάχιστον δέκα μέρες για την υποβολή της αίτησης.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Σύμφωνα με την περσινή Εγκύκλιο - Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.361.1/214/64492/Δ1 «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008» τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα παρακάτω:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Οι ήδη εγγεγραμμένοι στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2006-2007 θα υποβάλουν:

Αίτηση-Δήλωση με περιοχές προτίμησης πρόσληψης ως αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού (επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86, οπότε και εφιστάται η προσοχή στα δηλούμενα στοιχεία).

Για τους υποψηφίους, οι οποίοι έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα ή την ιδιότητα του τριτέκνου θα πρέπει τα πιστοποιητικά της κατηγορίας στην οποία ανήκουν (παρ.7 και 8 του παρόντος κεφαλαίου) να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου.

Για τις περιπτώσεις που έχουν μεταβληθεί προσωπικά στοιχεία (Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου κ.λ.π), αυτά θα δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση.

Β. Οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν για πρώτη φορά θα υποβάλουν:

1. Αίτηση-Δήλωση με περιοχές προτίμησης πρόσληψης ως αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού (επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86 οπότε και εφιστάται η προσοχή στα δηλούμενα στοιχεία).

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών, στο οποίο να αναγράφεται η ημεροχρονολογία κτήσης και ο βαθμός πτυχίου.

Ειδικότερα για τους πτυχιούχους εκπαιδευτικούς ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται:

· Φωτοαντίγραφο του πτυχίου στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημεροχρονολογία κτήσης, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο.

· Βεβαίωση ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.), (άρθρο 10 του Π.Δ.165/2000) ή του Ι.Τ.Ε. ή από την Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού. Ειδικότερα, για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία για τα πτυχία που αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1977, ενώ για τα ίδια πτυχία, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

· Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. ΄Οσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από (ι) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή (ii) την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ.10 του Ν.1566/1985 (Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

· Βεβαίωση φοίτησης και επιτυχούς παρακολούθησης επί τέσσερα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατά περίπτωση, Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου (άρθρο 30, παρ.2 του Ν.2083/1992) ή Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Ειδικού Προγράμματος Επανεκπαίδευσης Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικών Πανεπιστημίων (άρθρο 10, παρ.3 του Ν.2327/1995) για τους κατόχους πτυχίων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: όσοι από τους υποψήφιους υποβλήθηκαν στη διαδικασία εξετάσεων ή δοκιμασιών για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας απαιτείται βεβαίωση μόνον για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για όσους από τους υποψηφίους είχαν εγγραφεί στις επετηρίδες μέχρι 31.7.1995 απαιτείται βεβαίωση παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επανεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών σε Παιδαγωγικό Τμήμα Ελληνικού Α.Ε.Ι. Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι πτυχιούχοι του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τις ως άνω βεβαιώσεις, η αίτησή τους δεν θα γίνεται δεκτή.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: ΄Ολοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα από την αρμόδια κατά το νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο βάσει του Ν.148/26.12.1913/1.2.1914 άμισθο ερμηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει διορισθεί, με εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, για τον οποίο υποβάλλεται μόνον πράξη αναγνώρισης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα, ως ημερομηνία κτήσης θεωρείται η ημερομηνία αρχικής κτήσης του πτυχίου της αλλοδαπής εάν η αναγνώριση έγινε χωρίς εξέταση μαθημάτων σε ιδρύματα της ημεδαπής άλλως η ημερομηνία χορήγησης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα, εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση σε ιδρύματα της ημεδαπής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: Όσον αφορά το βαθμό του πτυχίου, στην περίπτωση που δεν προσκομίσει ο υποψήφιος βεβαίωση με τον ακριβή βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία κάθε μιας από τις κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και η οποία αντίστοιχα είναι 08,50, 06,50 και 05,00. Ο βαθμός θα αναγραφεί με τέσσερα ψηφία, εκ των οποίων στα δύο πρώτα θα αντιστοιχεί ο ακέραιος και στα επόμενα ο δεκαδικός.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στο έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης, η οποία επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86. Επαναλαμβάνεται ότι εφιστάται η προσοχή στα δηλούμενα στοιχεία).

4. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Στοιχεία του δελτίου ταυτότητας που έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση.

5. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο, στο οποίο να αναγράφεται ο προσωπικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

6.α) Αντίγραφο του πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α΄ με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για τη γνησιότητα αυτού ή ότι έχει οριστικά νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι θα προσκομίσει το πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ μετά την ολοκλήρωση τον στρατιωτικών του υποχρεώσεων μέχρι την ημερομηνία πρόσληψης του. (Αριθμ. Φ.420/44/60931/28-11-2001 (ΦΕΚ 1755/31-12-2001 τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την επιφύλαξη του περιεχομένου του Κεφ. Α΄ παρ. βΆ και Κεφ. ΒΆ του Γ΄ Μέρους της παρούσης).

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πολυτέκνου εξ ιδίας οικογενείας από το Δήμο εγγραφής συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην κατηγορία των πολυτέκνων ανήκουν :

α) οι γονείς τεσσάρων τέκνων, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζοντα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,

β) ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα,

γ) ο ένας από τους γονείς εφόσον κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα.

δ) τα απορφανισθέντα τέκνα αν είναι τουλάχιστον δύο, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων απολαμβάνουν τα ευεργετήματα των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της παρ.1 του αρθ.6 του Ν. 3454/2006, ως κατωτέρω, ήτοι:

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πολυτέκνων χορηγείται η ιδιότητα του πολυτέκνου για τους έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους, ή νομιμοποιηθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.

Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής για την ιδιότητα του γονέα τριών (3) τέκνων, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζοντα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 του Ν.3454/2006 τρίτεκνοι θεωρούνται οι γονείς με τρία (3) παιδιά. Οι παροχές χορηγούνται σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.

Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και να ανήκουν στους οριζόμενους με την παρούσα εγκύκλιο κλάδους εκπαιδευτικών.

Επί πλέον απαιτείται να έχουν πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.8 του Ν.1566/1985 ή πτυχίο ισοδύναμο προς αυτό όπως αναφέρεται στο Κεφ. Δ΄ της παρούσης.

Η πρόσληψή τους, σε ποσοστό 20% γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα αναπληρωτών και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται οι προσλήψεις.

Αν οι εγγεγραμμένοι στον ανωτέρω πίνακα δεν επαρκούν, τότε για τη συμπλήρωση του ποσοστού

προσλαμβάνονται υποψήφιοι χωρίς προϋπηρεσία από τον πίνακα Γ΄. Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ανωτέρω ποσοστό, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά των εκπαιδευτικών, που ανήκουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες των πολυτέκνων και τριτέκνων, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πρόσφατα, ήτοι εντός του τελευταίου εξαμήνου.

9. Όσοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία,

μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) οφείλουν να καταθέσουν πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Κρατικού Νοσοκομείου. Στην περίπτωση που κατατεθεί πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου θα πρέπει, εντός εξαμήνου από την κατάθεση της αίτησης, να προσκομιστεί και το πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στη Διεύθυνση ή το Γραφείο που υποβλήθηκε η αίτηση.

10. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα υποβάλουν:

α) Βεβαίωση προϋπηρεσίας (συγκεντρωτική) από την οικεία Δ/νση Εκπ/σης στην οποία ανήκει το ιδιωτικό σχολείο, όπου θα αναγράφονται τα χρονικά διαστήματα, που παρασχέθηκε η προϋπηρεσία και το ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους.

β) ΄Εγγραφο απόλυσης της οικείας Δ/νσης ή Γραφείου Εκπ/σης, στο οποίο θα αναγράφεται η πράξη-απόφαση της κατάργησης-αναστολής σχολικής μονάδας κ.λ.π. ή της καταγγελίας σύμβασης.

γ.) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν με ποια από τις δύο προϋπηρεσίες (ιδιωτική ή δημόσια) επιθυμούν να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων.

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι προσλήφθηκε ως αναπληρωτής κατά το σχολ. έτος 2006-2007, δεν απεδέχθη την πρόσληψη αυτή, παρέμεινε στο ιδιωτικό σχολείο και επιθυμεί την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας αυτής στο Δημόσιο [άρθρο 22 του Ν.3577/07 (ΦΕΚ 130/8.6.2007 τ.Α΄)].

Τα δικαιολογητικά της κατηγορίας αυτής θα αποσταλούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ (Διεύθυνση Προσωπικού Π.Ε. ή Δ.Ε.-Τμήματα Α΄, αντίστοιχα) με οποιοδήποτε μέσο ταχείας μεταφοράς μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.


11. Κατά την καταχώριση των αιτήσεων των υποψηφίων όλων των κλάδων, στο πεδίο «τίτλος σπουδών» θα αναγράφεται αναλυτικά η σχολή και το Τμήμα του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. αποφοίτησης. Ειδικά για τους υποψηφίους των κλάδων ΤΕ01 και ΔΕ01 θα αναγράφεται η ειδικότητα.

12. Τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών που υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών βάσει προϋπηρεσιών στο εξωτερικό ή περιλαμβάνουν βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο εξωτερικό, μετά την καταχώριση μόνο της αίτησής τους, θα διαβιβαστούν μαζί με αντίγραφο της αίτησης στην Κ.Υ. του Υ.Π.Ε.Π.Θ. (Διεύθυνση Προσ/κού Π.Ε. ή Δ.Ε.–Τμήματα Α΄, αντίστοιχα), όπου και θα ολοκληρωθεί η καταχώριση.

Επίσης, τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών που υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών βάσει προϋπηρεσιών παλαιότερων ετών και δεν περιλαμβάνονται στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών σχολικού έτους 2006-2007, μετά την καταχώριση μόνο της αίτησής τους, θα διαβιβαστούν μαζί με αντίγραφο της αίτησης στην Κ.Υ. του Υ.Π.Ε.Π.Θ. (Διεύθυνση Προσ/κού Π.Ε. ή Δ.Ε.–Τμήματα Α΄ αντίστοιχα), όπου και θα ολοκληρωθεί η καταχώριση.

Στις ανωτέρω κατηγορίες ανήκουν και όσοι υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για ένταξη στον πίνακα των «30μηνιτών».

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, καθώς επίσης και αυτά των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και οι τίτλοι σπουδών των υποψηφίων πτυχιούχων Τμημάτων Ενεργειακής Τεχνικής θα αποσταλούν στη Κεντρική Υπηρεσία του Υ.Π.Ε.Π.Θ. αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων με οποιοδήποτε μέσον ταχείας μεταφοράς.[u]
avatar
reporter

Αριθμός μηνυμάτων : 127
Registration date : 11/01/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης